სასტუმროს სრული მართვა

სასტუმროს სრული მართვა

  • სასტუმროს ოპერაციების მართვა/სრულად როგორც ფინანსური ასევე ორგანიზაციული მართვა და კონტროლი.
  • გაყიდვები & მარკეტინგი/სხვადასხვა გაყიდვების არქების მოძიება და მათთან საქმიანი ურთიერთობების დამყარება/ შენარჩუნება.
  • ხარჯებისა და შემოსავლების ოპტიმიზაცია/ყველა შემოსული ფინანსური თუ არაფინანსური აქტივების მართვა და კონტროლი. - Revenue Management
  • სასტუმროს პროგრამული უზრუნველყოფა (HMS)
  • სტანდარტების დანერგვა და ხარისხის კონტროლი